X
تبلیغات
* آشنآی دل پریشآن *

* آشنآی دل پریشآن *
❀گاهی؛یک غریبه حرفی میزندکه ازخواب زمستانی بیدارمیشوی!ازامروز؛ترانه هایم رابرای توخواهم سرود❀ 
قالب وبلاگ
لینکستونـ
لینک هآی ویژه

به وب سایت Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آشنای دل پریشآن Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ خوش آمدید.

تآ بآزشدن صفحآت؛لطفاکمی صبور بآشید.


برای خواندن خاطرات *زندگی من2سال قبل از تولدم*

اینجا کلیک کنید.


عیب نداره خداجون. هر چه قدر دوست داری این قفس رو تنگ کن! انقدر تنگ کن که استخونام خرد شه!

میخوای صبرمو امتحان کنی!؟ عیب نداره خدا جون. هرچه قفس تنگ تر میشه. بیشتر عاشقت میشم.

اول خودم. بعد دیگران! اونم اگه فرصت بشه. . .!


http://www.m0ri.com/wp-content/uploads/2011/11/groups.gif

http://sms64.blogfa.com


[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 21:50 ] [ به قلم سیدهآشم ]
حرف دل me.........

 
این روزآ عآدت همه ؛ رفتن و دلشکستنه!
 
درد تموم عآشقآ ؛ پآی یکی نشستنه
 
 
این روزآ مشق بچه هآ ؛ یه صفحه آشفتگیه
 
گردآی رو آینه هآ ؛ فقط غم زندگیه
 
 
این روزآ درد عآشقآ ؛ فقط غم ندیدنه
 
مشکل بی ستآره هآ ؛ یکم ستآره چیدنه
 
 
این روزآ کآر گلدونآ ؛ از شبنمی ؛ تر شدنه
 
آرزوی شقآیقآ ؛ یه شب کبوتر شدنه
 
 
این روزآ آسمونمون ؛ پر از شکسته بآلیه
 
جآی نگآه عآشقت ؛ بآز توی خونه خآلیه
 
 
این روزآ کآر آدمآ ؛ دلهآی پآک رو بردنه
 
بعدش اونو گرفتن و به دیگری سپردنه
 
 
این روزآ کآ
ر آدمآ ؛ تو انتظآر گذآشتنه
 
سآده ترین بهآنشون ؛ از هم خبر ندآشتنه
 
 
این روزآ سهم عاشقآ ؛ غصه و بی وفآییه
 
جرم تمومشون ؛ فقط لذت آشنآییه
 
 
این روزآ توی هر قفس ؛ یکی دو تآ قنآریه
 
شبهآ غم قنآریها ؛ تو خوآب خونه جآریه
 
 
این روزآ چشمآی همه ؛ غرق نیآز شبنمه
 
رو گونه هر عآشقی ؛ چند قطره بآرون غمه
 
 
این روزآ ورد بچه هآ ؛ بآزی چرخ و فلکه
 
قلبآی مثل دریآمون ؛ پر از خرآش و ترکه
 
 
این روزآ عآدت گلهآ ؛ مرگ و بهونه کردنه
 
کآر چشمآی آدمآ ؛ دل رو دیونه کردنه
 
 
این روزآ کآر رویآمون ؛ از پونه خونه سآختنه
 
نشونه پروآنگی ؛ زندگی هآ رو بآختنه
 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀
 
این روزآ تنهآ چآرمون ؛ شآید پرنده مردنه
 
رو بآم پآک آسمون ؛ ستآره رو شمردنه
 
 
این روزآ آدمآ دیگه ؛ تو قلب هم جآ ندآرن
 
مردم دیگه تو دلهآشون ؛ یه قطره دریآ ندآرن
 
 
این روزآ فرش کوچه هآ ؛ تو حسرت یه عآبره
 
هر جآ یکی ؛ منتظر ورود یک مسآفره
 
 
این روزآ هیچ مسآفری ؛ بر نمی گرده به خونه
 
چشآی خسته تآ ابد ؛ به در بسته می مونه
 
 
این روزآ قصه هآ همش ؛ قصه دل سوزوندنه
 
خلآصه حرف همه ؛ پر زدن و نموندنه
 
 
این روزآ درد آدمآ ؛ فقط غم بی کسیه
 
زندگیشون حآصلی از ؛ حسرت و دلوآپسیه
 
 
این روزآ خوشبختی ما ؛ پشت مه نبودنه
 
کآر تموم شاعرآ ؛ فقط غزل سرودنه
 
 
این روزآ درد آدمآ ؛ دآشتن چتر تو بآرونه
 
چشمآی خیس و ابریشون ؛ همپآی رود کآرونه
 
 
این روزآ دوستآ هم دیگه ؛ بآ هم صدآقت ندآرن
 
یه وقتآ توی زندگی ؛ همدیگر و جآ می ذآرن
 
 
جنس دلآی آدمآ ؛ این روزآ سخت و سنگیه
 
فقط توی نقآشیآ ؛ دنیآ قشنگ و رنگیه
 
 
این روزآ جرم عآشقی ؛ شهر دل و فروختنه
 
چآره فقط نشستن و به پآی چشمی سوختنه
 
 
اسم گلآ رو این روزآ ؛ دیگه کسی نمی دونه
 
امآ تو تآ دلت بخوآد ؛ اینجآ غریب فرآوونه

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀ 
 
این روزآ فرصت دلآ ؛ برآی عآشقی کمه
 
زخمآی بی ستآره هآ ؛ تشنه یآس مرهمه
 
 
این روزآ اشک مون فقط ؛ چآره ی بی قرآریه
 
تنهآ پنآه آدمآ ؛ عکسآی یآدگآریه
 
 
این روزآ فصل غربت ؛ عشق و بیدهآی مجنونه
 
بغضآی کآل بآغچه ؛ منتظر یه بآرونه
 
 
این روزآ دوستآی خوبم ؛ همدیگر رو گم میکنن
 
دلآی پآک و سآده رو ؛ فدآی مردم میکنن
 
 
این روزآ آدمآ کمن ؛ پشت نقآب پنجره
 
کمتر میبینی کسی رو که ؛ تا ابد منتظره
 
 
مردم مآ به همدیگه ؛ فقط زود عآدت می کنن
 
حقآ که بی وفآیی رو ؛ خوب هم رعآیت میکنن
 
 
درسته که اینجآ همه ؛ پاییزآ رو دوست ندآرن
 
پاییز که از رآه میرسه ؛ پآ روی برگآش می ذآرن
 
 
امآ شآید تو زندگی ؛ یه بغض خیس و کآل دآرن
 
چند تآ غم و یه غصه و آرزوی محآل دآرن
 
 
این روزآ بآید هممون ؛ برآی هم سآیه بآشیم
 
شبآ یه کم دلوآپس ؛ کودک همسآیه بآشیم
 
 
اون وقت دوبآره آدمآ ؛ دستآشون رو پل میکنن
 
دردآی ارغوآنی رو ؛ بآ هم تحمل می کنن
 
 
اگه به هم کمک کنیم ؛ زندگی دیدنی میشه
 
بر سر پیمان می مونن ؛ دوستآی خوب تآ همیشه
 
 
امآ نه فکر که میکنم ؛ این کآر یه کآر سآده نیست
 
انگآر برآی گل شدن ؛ هنوز هوآ آمآده نیست


منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)

[ چهارشنبه 20 فروردین1393 ] [ 23:36 ] [ به قلم سیدهآشم ]

روی دیوار

 

 

روی سآیه ایـــــ که به جآ مانده از تو

 

چشــــم می کشم و دهآنی که بخندد

 

 

به این همه تنهآیی و انتـــظآر ...

 

این خآنه بعد از تو فقـــــط دیوآر استـــــ

 

 

و تکه ذغآلی که خطــــ می کشد

 

نیآمدنتـــــــ رآ ...

 

 

تو همیشه دعـــوتی

 

راس سآعتـــــ دلتنگــــی . . .

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ چهارشنبه 20 فروردین1393 ] [ 22:2 ] [ به قلم سیدهآشم ]

<a href=

 

همه از دوست فقط چشم و دهن می‌خوآهند

 

روزگآريست همه عرض بدن می‌خوآهند

 

 

عشق‌هآ را همه بآ دور کمر می‌سنجند

 

آنچه ديدند به مقيآس نظر می‌سنجند

 

 

خوب ؛ طبيعي ست که يکروزه به پآيآن برسد

 

عشق‌هآيی که سر پيچ خيآبآن برسد. . .!


منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)


[ جمعه 15 فروردین1393 ] [ 20:4 ] [ به قلم سیدهآشم ]

دوستت دارم

 

 

وقتی کسی رو دوست دآری ؛حآضری جون فدآش کنی

 

حآضری دنیآ رو بدی ؛ فقط یه بآر نگآش کنی

 

 

به خآطرش دآد بزنی ؛ به خآطرش دروغ بگی

 

رو همه چی خط بکشی ؛ حتی رو برگ زندگی

 

 

وقتی کسی تو قلبته ؛ حآضری دنیآ بد بآشه

 

فقط اونی که عشقته ؛ عآشقی رو بلد بآشه

 

 

قید تموم دنیآ رو ؛ به خآطر اون میزنی

 

خیلی چیزآ رو میشکنی ؛ تآ دل اونو نشکنی

 

 

حآضری قلب تو بآشه ؛ پیش چشآی او گرو

 

فقط خدآ نکرده اون ؛ یه وقت بهت نگه برو

 

 

حآضری هر چی دوست ندآشت ؛ به خآطرش رهآ کنی

 

حسآبتو ؛ حسآبی از مردم شهر جدآ کنی

 

 

حآضری حرف قآنونو ؛ سآده بذآری زیر پآت

 

به حرف اون گوش کنی و به حرف قلب بآ وفآت

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

حآضری جونتو بدی ؛ یه خآر توی دستآش نره

 

حتی یه ذره گرد و خآک ؛ تو معبد چشآش نره

 

 

حآضری مسخرت کنن ؛ تمآم آدمآی شهر

 

امآ نبینی اون بآهآت ؛ کرده وآسه یه لحظه قهر

 

 

حآضری که هر جآ بری ؛ به خآطرش گریه کنی

 

بگی که محتآجشی و به شونه هآش تکیه کنی

 

 

حآضری هر چی بشنوی ؛ حتی اگه سرزنشه

 

به خآطر اون کسی که ؛ خیلی برآت بآ ارزشه

 

 

حآضری هر روز سر اون ؛ بآ آدمآ دعوآ کنی

 

غرورتو بشکنی و بآز خودتو رسوآ کنی

 

 

حآضری هر کی جز اونو ؛ سآده فرآموش بکنی

 

پشت سرت هر چی میگن چیزی نگی ؛ گوش بکنی

 

 

وقتی کسی رو دوست دآری ؛ صآحب کلی ثروتی

 

نذآر که از دستت بره ؛ این گنج خیلی قیمتی

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ یکشنبه 10 فروردین1393 ] [ 15:49 ] [ به قلم سیدهآشم ]

<a href="http://tehrankids.com/index.php?do=cat&category=poem" title="اشعار و مطالب عاشقانه">عشق</a>ولانه 2

 

 

سلآم عزیز مهربون ؛ اجآزه هست بشم فدآت؟

 

اجآزه هست تو شعر من ؛ اثر بذآره خنده هآت؟

 

 

شب که میشه یوآش یوآش ؛ بآ چشمک ستآره هآش

 

اجآزه هست از آسمون ؛ ستاره کش برم برآت؟

 

 

اجآزه هست بیآی پیشم ؛ یکم بگم دوستت دآرم؟

 

تو هم بگی دوسم دآری ؛ بآرون بشم دل ببآرم

 

 

بریم تو بآغ اطلسی ؛ بی رنج و درد بی کسی

 

بهت بگم اجآزه هست ؛ گل روی موهآت بذآرم

 

 

اجآزه هست خیآل کنم ؛ تآ آخرش مآل منی؟

 

خیآل کنم دل منو ؛ بآ رفتنت نمیشکنی؟

 

 

اجآزه هست خیآل کنم ؛ بآزم میآی میبینمت؟

 

بآ اون چشآی مهربون ؛ دوبآره چشمک میزنی؟

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

طپش طپش بآ چشمکات ؛ غزل بگم برآی تو

 

بآ اتکآ به عشق تو ؛تو زندگی برم جلو؟

 

 

هر چی بگی نه نمیگم ؛ جونم بخوآی برآت میدم

 

هر چی میخوآی بهم بگو ؛ فقط بهم نگو برو

 

 

اجآزه هست بآزم تو خوآب ؛ بوس بکآرم کنج لبآت؟

 

یه شعر تآزه تر بگم ؛ به یآد شدم گونه هآت

 

 

نشونیتو بهم میدی؟ تآ پنهون از چشم همه

 

ورق ورق نآمه بدم بآزم برآت

 

 

همیشه مهربون من! نآمه رسید به انتهآ

 

فقط یه چیز یآدت بآشه ؛ بآزم به خوآب من بیآ...

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ یکشنبه 10 فروردین1393 ] [ 0:49 ] [ به قلم سیدهآشم ]

<a href="http://tehrankids.com/index.php?do=cat&category=poem" title="اشعار و مطالب عاشقانه">عشق</a>ولانه 4

 

روزی که مرا بر گل رویت نظــــــر افتاد

 

احساس نمودم که دلم در خطر افتاد

 

 

تا چشم من افتاد به گلبرگ جمالت

 

زیبایی گلهای بهار از نــــظر افـــــتاد

 

 

می خواستم از چشم تو محفوظ بمانم

 

کز برق نگاه تو به جانــــم شــــرر افتاد

 

 

گفتم نشـــــود راز دلـــــم فـاش ولیکن

 

دل خون شد و از پرده چشمم بدر افتاد

 

 

هر کس که شراب از خم چشمان تو نوشید

 

مخمور نگــاه تــــو شــــد و بی خــــبر افتاد

 

 

گـــنجینه اســـــرار ازل بود دل مـــن

 

امروز اگر پیش تو بی سیم و زر افتاد

 

 

خسرو به هوای لب شیرین تو بر خاست

 

برخاست ولی مثل مگس در شـکر افتاد

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ چهارشنبه 7 اسفند1392 ] [ 22:30 ] [ به قلم سیدهآشم ]

بی عشق هیچ فلسفه ای در جهان نبود
احساس در “الـــهه ی نـــاز ِ بنان” نبـود

بی شک اگر که خلق نمی شد “گناهِ عشق

دیگر خدا بــــــه فکـــــــر ِ “شبِ امتحان” نبود

بنشین رفیق! تا که کمی درد دل کنیم

اندازه ی تو هیــــچ کسی مهربان نبود

اینجا تمــــام ِ حنـــجره هــــــا لاف می زنند

هرگز کسی هر آنچه که می گفت،آن نبود!

گشتم،نبود،نیست… تو هم بیشتر نگرد!

غیر از خودت که با غزلـــــم همزبان نبود

دیشب دوباره -از تو چه پنهان- دلم گرفت

با اینکه پای هیـــــچ زنـــــی در میان نبود!

( امید  صباغ نو )

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند

زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند

ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب

وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند

سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست

جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟

یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد

تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند

هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست

خانه من با خیابان ها چه فرقی می کند

مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدام

ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت

بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند

(فاضل نظری)

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)


[ سه شنبه 22 بهمن1392 ] [ 16:52 ] [ به قلم سیدهآشم ]
 

   چو کس با زبان دلم آشنا نیست  

                چه بهتر که از شکوه خاموش باشم             

                                   چو یاری مــرا نـیـست ، بـهـتـر

                                                                        کـه از یـاد یـاران فـرامـوش بـاشـم     

                                                                                                   (  دکتر علی شریعتی )

                                      

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)


[ سه شنبه 22 بهمن1392 ] [ 16:43 ] [ به قلم سیدهآشم ]

<a href="http://tehrankids.com/index.php?do=cat&category=poem" title="اشعار و مطالب عاشقانه">عشق</a>ولانه6

 

 

هر که عاشق نشد دیوانه نیست

 

هر که دیوانه نشد پروانه نیست

 

 

در پی عشق تو دل دیوانه شد

 

شمع گشتی و دلم پروانه شد

 

 

از لهیب عشق تو افروختم

 

عشق را به سادگی نفروختم

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

با آن در بی کسی ها گم شدم

 

رفتی و افسانه مردم شدم

 

 

تا به کی چشم انتظاری ؛ سوختم

 

بس که چشمم را به راهت دوختم

 

 

تا به کی دیدار چشمت در خیال

 

زندگی با آرزوهای محال

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ شنبه 12 بهمن1392 ] [ 23:1 ] [ به قلم سیدهآشم ]

به پایان آمد این دفتر ؛ حکایت همچنان باقیست ...

 

درود مجدد خدمت دوستان و بازدید کنندگان گرامی.

 

بالاخره بعد از کش و قوص های فروان و رفت و آمدهای بسیار!

 

قسمت 21 خاطرات زندگیم هم به پایان رسید و سیدی شد سرباز!

 

و البته سرباز نیروی هوایی! لطفا ادامه مطلب

 

چند سطری اضافه شد.(10 مرداد 92)

»»»»»»ادآمه مطلب

[ جمعه 11 بهمن1392 ] [ 18:0 ] [ به قلم سیدهآشم ]

در میان من و تو فاصله هاست

گاه می اندیشم

می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

تو توانایی بخشش داری

دستهای تو توانایی آن را دارد

که مرا زندگانی بخشد

چشمهای تو به من می بخشد شور عشق و مستی

و تو چون مصرع شعری زیبا

سطر برجسته ای از زندگی من هستی

دفتر عمر مرا با وجود تو

شکوهی دیگر

رونقی دیگر هست

می توانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می بخشی

من به بی سامانی ، باد را می مانم

من به سرگردانی ، ابر را می مانم

من به آراسته گی خندیدم

منه ژولیده به آراسته گی خندیدم

سنگ طفلی  اما

خواب نوشین کبوتر ها را در لانه می آشفت

قصه ی بی سر و سامانی من

باد با برگ درختان می گفت

باد با من می گفت :

" چه تهی دستی مرد ! "

ابر باور می کرد

من در آئینه رُخ خود دیدم

و به تو حق دادم

آه ... می بینم ، میبینم

تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی

من به اندازه زیبایی تو غمگینم

چه امید عبثی

من چه دارم که تو را در خور ؟!

هیچ !

من چه دارم که سزاوار تو ؟!

هیچ !

تو همه هستی من

هستی من

تو همه زندگی من هستی

تو چه داری ؟! .... همه چیز

تو چه کم داری ؟! ...هیچ !

بی تو در می یابم

چون چناران کهن

از درون تلخی واریزم را

کاهش جان من ، این شعر من است

آرزو می کردم که تو خواننده ی شعرم باشی

راستی .... شعر مرا می خوانی ؟!

باورم نیست که خواننده ی شعرم باشی

نه .... دریغا ، هرگز

کاشکی شعر مرا می خواندی !!!

از : حمید مصدق


                       

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)[ پنجشنبه 3 بهمن1392 ] [ 20:5 ] [ به قلم سیدهآشم ]

 

و در آغاز بهار؛دشتی از یاس سپید زیر پاهایمان ریخت

 

تا بگوید هنوز ؛ پر امنیت احساس خداست

 

 

ماه من غصه چرا؟؟

 

تو من و داری و من هر شب روز آرزویم همه خوشبخی توست

 

 

ماه من دل بر غم دادن و از یاس ها گفتن

 

کار آنهایی نیست که خدا را دارند

 

 

ماه من ؛ غم و اندوه اگر روزی هم مثل باران بارید

 

یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق

 

 

زمین خورد و شکست ؛ با نگاهت به خدا چتر شادی واکن

 

و بگو با خود که ؛ خدا هست ؛ خدا هست

 

 

او همانیست که در تارترین لحظه شب

 

راه نورانی امید نشانم می داد...

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

او همانیست که هر لحظه دلش می خواهد

 

همه زندگیم غرق شادی باشد...

 

 

ماه من غصه اگر هست بگو باشد!

 

معنی خوشبخت بودن اندوه است!

 

 

این همه غصه و غم ؛ این همه شادی و شور

 

چه بخواهی چه نخواهی میوه یک باغند...

 

 

همه را با هم و با عشق بچین ولی از یاد مبر

 

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا

 

 

و در آن باز کسی می خواند که:

 

خدا هست و خدا هست و چرا غصه؟

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ یکشنبه 15 دی1392 ] [ 19:25 ] [ به قلم سیدهآشم ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

class=pging> ........ مطآلب قدیمی‌تر >>


دربآره وب سآیت

وإِن يَکَادُ الَّذِينَ کَفَرُوا

لَيُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

سَمِعُوا الذِّکْرَ وَيَقُولُونَ

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ

إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

✿✿✿✿✿✿✿✿✿

کسی که همیشه سعی میکنه

بقیه رو شاد کنه...

بیشتر از همه تنهاست...!!!

اون رو تنها نذارید!

چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره...

(خیلی وقتها , خیلی زود دیر میشه)

_________________

جناب علامت سوال! خیالت راحت!

داغ دستم هنوز جاش مشخصه! فراموشت نکردم!
عنآوین مطآلب ارسآل شده
امکانات وب


ساخت فلش مديا پلير

Up Page
Online User